Submenu

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 1. De maatschap Van Beekhof Bouma Reichmann (hierna: Van Beekhof Bouma Reichmann) is een openbare maatschap naar Nederlands recht die bestaat uit de maten O.J.V. van Beekhof, A.C. Bouma en M.C. Reichmann. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51463784.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Van Beekhof Bouma Reichmann. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de leden van de maatschap alsmede degenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Van Beekhof Bouma Reichmann.
 4. Het staat Van Beekhof Bouma Reichmann vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de leden van de maatschap en/of overige personeelsleden in loondienst van Van Beekhof Bouma Reichmann te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. Van Beekhof Bouma Reichmann zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Van Beekhof Bouma Reichmann is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Van Beekhof Bouma Reichmann.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Van Beekhof Bouma Reichmann en van al diegenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 7. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Van Beekhof Bouma Reichmann in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 15.000. De leden van de maatschap alsmede al degenen die voor Van Beekhof Bouma Reichmann werkzaam zijn of zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 8. Van Beekhof Bouma Reichmann is gemachtigd de door of namens de opdrachtgever gestelde voorwaarden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Van Beekhof Bouma Reichmann voor een tekortkoming van een derde wordt uitgesloten.
 9. Van Beekhof Bouma Reichmann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 10. Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens Van Beekhof Bouma Reichmann of een van haar partners en/of personen die voor Van Beekhof Bouma Reichmann werkzaam zijn of zijn geweest vervalt indien de rechtsvordering daartoe niet binnen een jaar na het ontstaan van de betreffende aanspraak is ingesteld. Ten aanzien van de (vermeende) aanspraken uit hoofde van de hoogte of samenstelling van de facturen van de verrichte werkzaamheden van een maat cq advocaat, wordt verwezen naar artikel 12 van deze algemene voorwaarden en de daar opgenomen kortere termijn van één maand.
 11. Betaling van declaraties van Van Beekhof Bouma Reichmann dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 12. Indien cliënt bezwaar wenst te maken tegen de hoogte en/of samenstelling van de factuur dan dient dit uiterlijk te geschieden binnen één maand na factuurdatum. Na ommekomst van deze termijn van één maand is het recht tot reclameren van rechtswege vervallen en staat de verschuldigdheid tot betaling van de factuur vast. Laatstbedoelde vaststelling geldt tussen de betreffende maat/advocaat en zijn/haar cliënt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW.
 13. Van Beekhof Bouma Reichmann heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde opslag voor kantoorkosten jaarlijks te wijzigen. Het door de betreffende maat of advocaat gehanteerde uurtarief ziet toe op werkzaamheden van diverse aard; variërend van relatief eenvoudig tot complex. In die zin is het uurtarief aan te merken als een gemiddelde beloning voor uiteenlopende werkzaamheden die door de maat cq advocaat verricht worden. De aard van de door de maat/advocaat gedeclareerde werkzaamheden is voor cliënt geen grond om (achteraf) om matiging van de hoogte van de factuur te verzoeken.
 14. Indien deze algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal worden gesteld, zal bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
 15. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Van Beekhof Bouma Reichmann als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

 

Amsterdam, februari 2017