Submenu

Curatele, bewind en mentorschap

 

Lijdt uw dierbare aan dementie? Of heeft hij of zij een verstandelijke beperking, verslaving of psychiatrisch probleem? Dan wilt u natuurlijk niet dat anderen daarvan misbruik maken. De familierechtspecialisten van Van Beekhof Bouma Weenink weten hoe u dat kunt voorkomen. En hoe u het beste een curatele, bewind of mentorschap kunt realiseren. 

 

Als iemand zijn persoonlijke of financiële zaken niet meer goed zelf kan regelen, dan kan kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt dan belangrijke beslissingen voor de betrokkene, zodat hij of zij wordt beschermd tegen zichzelf of tegen kwaadwillende derden.

 

Curatele

Curatele is bedoeld voor meerderjarigen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verpleging, behandeling, verzorging en de begeleiding van de betrokkene. Het is een ingrijpende maatregel. Iemand die onder curatele staat, is namelijk handelingsonbekwaam. Hij kan zonder toestemming van de curator geen onaantastbare rechtshandelingen meer verrichten. Koopt hij bijvoorbeeld een huis, dan kan de curator de koop ongedaan maken.

 

Bewind

Bewind is bedoeld voor meerderjarigen die hun financiële zaken niet behoorlijk zelf kunnen regelen, bijvoorbeeld door een geestelijke stoornis of door een verslaving. Ook personen die in de problemen (dreigen te) komen door verkwisting of schulden kunnen onder bewind worden gesteld. Een bewind kan alle bezittingen en financiën betreffen, maar ook slechts bepaalde bezittingen of bankrekeningen van de betrokkene. De bewindvoerder neemt alle beslissingen over die goederenen houdt ook de boekhouding bij. Wie onder bewind staat, is nog wel handelingsbekwaam, maar kan desondanks niet meer vrij over de betreffende goederen beschikken. Doet hij toch, dan kunnen die handelingen in bepaalde gevallen worden teruggedraaid.

 

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor meerderjarigen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

 

Aanvraag van curatele, bewind of mentorschap 

Een curatele, bewind of mentorschap moet bij de kantonrechter worden aangevraagd.

 

De volgende personen kunnen een curatele, bewind of mentorschap aanvragen:

  • de partner van de betrokkene;
  • bepaalde familieleden van de betrokkene, zoals ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten;
  • een voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat; en
  • de officier van justitie (als niemand anders een curatele, bewind of mentorschap kan of wil aanvragen).

Afhankelijk van de soort maatregel, kunnen soms ook andere personen of instanties de aanvraag doen.

 

Zowel familieleden als professionele instanties kunnen tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd.

 

Waarom een advocaat inschakelen?

Voor de aanvraag van een curatele, bewind of mentorschap hoeft u geen advocaat in te schakelen. Toch kan het zinvol zijn de deskundige bijstand van een advocaat in te roepen, vooral wanneer er tegengestelde belangen of conflicten binnen de familie spelen. Er is bijvoorbeeld een neef die de financiële belangen van uw moeder behartigt en zich tegen een bewind of curatele verzet. Of de diverse betrokkenen kunnen het niet eens worden over de persoon van de te benoemen curator, bewindvoerder of mentor. In dergelijke gevallen zal de kantonrechter soms lastige knopen moeten doorhakken. Uiteraard wilt u dat het kwartje de goede kant op valt.

 

De advocaten van Van Beekhof Bouma Weenink zijn ervaren in het voeren van procedures over curatele, bewind en mentorschap. Wij kennen de ‘ins and outs’ van de procedure en kunnen uw argumenten overtuigend over het voetlicht brengen. Daardoor kunnen wij soms net het verschil maken, zodat iemand de bescherming krijgt die hem of haar toekomt.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.